VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

MAU Trade s.r.o., Kvačany 514, 032 23
IČO: 46553606
DIČ: 2023453487
IČ DPH: SK2023453487

Osoba poverená ochranou osobných údajov je dostupná na emailovej adrese: info@isuzu-urban.sk

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV
Veľmi nás teší, že sa zaujímate o našu spoločnosť. Obchodné vedenie spoločnosti kladie na ochranu údajov mimoriadne veľký dôraz. Internetové stránky spoločnosti MAU Trade s.r.o. možno používať bez uvádzania akýchkoľvek osobných údajov. Zaznamenávajú sa iba všeobecné informácie uvedené nižšie, a to vrátane adries IP. Pokiaľ by však dotknutá osoba chcela začať využívať mimoriadne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej internetovej stránky, na tento účel sa môže vyžadovať spracovanie osobných údajov. Ak sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a ak takéto spracovanie nereguluje žiadna legislatívna úprava, vo všeobecnosti žiadame dotknutú osobu o udelenie súhlasu.

Spracovanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, prebieha vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, ako aj s ustanoveniami o ochrane údajov. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chceme informovať verejnosť o spôsobe, rozsahu a účele zaznamenávania, využívania a spracovávania osobných údajov zo strany našej spoločnosti. Toto vyhlásenie o ochrane údajov zároveň obsahuje informácie o tom, aké práva prináležia dotknutým osobám.

Spoločnosť MAU Trade s.r.o. ako osoba zodpovedná za spracovávanie prijala početné technické a organizačné opatrenia na zaistenie čo možno najdôslednejšej ochrany osobných údajov, ktoré sa spracovávajú prostredníctvom tejto internetovej stránky. Napriek tomu však v zásade platí, že pri internetových prenosoch údajov nemožno úplne vylúčiť bezpečnostné riziká, takže sa nedá zaručiť stopercentná ochrana. Z tohto dôvodu sa môže každá dotknutá osoba slobodne rozhodnúť, že nám poskytne osobné údaje alternatívnou cestou, napríklad telefonicky.

Nasledujúce informácie poskytujú prehľad o spracovávaní osobných údajov zo strany spoločnosti MAU Trade s.r.o. a o právach, ktoré od 25. mája 2018 vyplývajú zo všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (EU-GDPR).

VYMEDZENIE POJMOV
V záujme čo možno najprehľadnejšej a najzrozumiteľnejšej prezentácie vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti MAU Trade s.r.o. pre používateľov prinášame v nasledujúcej časti vysvetlenie pojmov použitých vo EU-GDPR:

 

„Osobné údaje“
Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým prostredníctvom priradenia k identifikačnému údaju, ako je napríklad meno, identifikačné číslo či údaje o lokalite, k identifikačnému údaju online, alebo k jednej či viacerým špecifickým charakteristikám, ktoré sú výrazom fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

 „Profilovanie“
Každý druh automatizovaného spracovávania osobných údajov spočívajúci v použití týchto osobných údajov na vyhodnocovanie určitých osobných aspektov, ktoré sa vzťahujú na fyzickú osobu, predovšetkým na analyzovanie alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa pracovných výkonov, hospodárskej situácie, zdravia, osobných záľub, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo zmeny adresy tejto fyzickej osoby.

„Pseudonymizácia“
Spracovávanie osobných údajov spôsobom, ktorý znemožňuje priradenie osobných údajov konkrétnej dotknutej osobe bez získania dodatočných informácií, pokiaľ sa tieto dodatočné údaje uchovávajú samostatne a pokiaľ podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zaručujú, že sa osobné údaje nebudú dať priradiť identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

„Zodpovedná osoba“
Zodpovedná osoba je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto, ktoré samostatne alebo spoločne s ďalšími subjektmi rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovávania osobných údajov. Ak sú tieto účely a prostriedky stanovené právom Únie alebo právom členských štátov, štatút zodpovednej osoby, resp. konkrétne kritériá jej pomenovania, môže upravovať právo Únie alebo právo členských štátov.

„Príjemca“
Fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iný subjekt, ktorého osobné údaje sa zverejňujú, bez ohľadu na to, či v danom prípade ide o tretiu stranu alebo nie. Za príjemcov sa však nepovažujú úrady, ktoré môžu v rámci konkrétnej vyšetrovacej úlohy získavať osobné údaje v súlade s právom Únie alebo právom členských štátov. Takéto úrady spracovávajú získané údaje v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov v závislosti od účelov spracovania.

„Zmluvný spracovateľ údajov“
Zmluvný spracovateľ údajov je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto, ktoré spracováva osobné údaje z poverenia zodpovednej osoby.

„Tretia strana“
Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto s výnimkou dotknutej osoby, zodpovednej osoby, spracovateľa údajov a osôb, ktoré majú oprávnenie na spracovávanie osobných údajov a za ktoré nesie priamu zodpovednosť zodpovedná osoba alebo spracovateľ údajov.

„Súhlas“
Súhlas je každý prejav vôle v podobe vyhlásenia alebo iného jednoznačného prejavu súhlasného stanoviska, ktorý dotknutá osoba poskytuje v konkrétnom prípade dobrovoľne, informovaným spôsobom a jednoznačne, a ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

OSOBA POVERENÁ OCHRANOU ÚDAJOV
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ostatných zákonov na ochranu údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení upravujúcich legislatívu týkajúcu sa ochrany údajov sa za zodpovednú osobu považuje:

MAU Trade s.r.o.
032 23  Kvačany 514
Slovenská republika

Tel.: +421 905 171 234
Webová lokalita: www.isuzu-urban.sk

Kontaktné údaje osôb poverených ochranou údajov:

MAU Trade s.r.o.
E-mail osôb poverených ochranou údajov: info@isuzu-urban.sk
Každá dotknutá osoba sa môže so všetkými prípadnými otázkami a podnetmi týkajúcimi sa ochrany údajov kedykoľvek obrátiť priamo na osoby poverené ochranou údajov v našej spoločnosti.

 

ZAZNAMENÁVANIE VŠEOBECNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ
Internetová stránka spoločnosti  MAU Trade s.r.o. zaznamenáva pri každom prístupe dotknutej osoby alebo automatizovaného systému na internetovú stránku celý rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú v súboroch denníka servera. Zaznamenávať sa môžu (1) typy a verzie používaných prehliadačov, (2) operačný systém, z ktorého sa prístup vykonal, (3) internetová stránka, z ktorej systém vykonal prístup na našu internetovú stránku (tzv. odkazujúci server), (4) vnorené webové stránky, ktoré sa prostredníctvom pristupujúceho systému smerujú na našu internetovú stránku, (5) dátum a čas posledného prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (adresa IP), (7) poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a (8) ostatné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť MAU Trade s.r.o. nevyvodzuje žiadne závery v súvislosti s dotknutou osobou. Tieto informácie sú v prevažnej miere potrebné na (1) zaistenie správneho poskytovania obsahu našej internetovej stránky, (2) optimalizovanie obsahu našej internetovej stránky, ako aj reklamy pre túto stránku, (3) zaručenie trvalej funkčnosti našich systémov informačných technológií a techniky našej internetovej stránky, ako aj na to, aby (4) sme mohli orgánom činným v trestnom konaní poskytnúť informácie potrebné na začatie trestného stíhania v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne získané údaje a informácie preto spoločnosť MAU Trade s.r.o. vyhodnotí zo štatistického hľadiska a zároveň s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našom podniku, ako aj zaistiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Anonymné údaje v súboroch denníka servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré uvedie dotknutá osoba.

 

MOŽNOSŤ NADVIAZANIA KONTAKTU PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ STRÁNKY
Internetová stránka spoločnosti MAU Trade s.r.o. obsahuje zákonom predpísané údaje, ktoré umožňujú rýchle nadviazanie kontaktu s naším podnikom elektronickou cestou, ako aj priamu komunikáciu s nami. Medzi tieto údaje patrí aj všeobecná adresa elektronickej pošty (e-mailová adresa). Pokiaľ dotknutá osoba nadviaže kontakt s osobou zodpovednou za spracovávanie prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne, sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne osobe zodpovednej za spracovávanie, sa uložia na účely spracovania alebo nadviazania kontaktu s dotknutou osobou.

Kontaktné formuláre

Spoločnosť MAU Trade s.r.o. spracováva a používa osobné údaje získané v rámci objednávania prospektov alebo vyžiadania skúšobnej jazdy https://www.isuzu-urban.sk/kontakt-isuzu/ ako aj v rámci žiadostí o vyhotovenie cenových ponúk https://www.isuzu-urban.sk/modely-isuzu-d-max/.

Spracované a použité údaje

Spracovávajú sa nasledujúce kategórie osobných údajov:

•   kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa),
•   osobné údaje (priezvisko, meno).

 

ÚČEL SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV/PRÁVNA PODSTATA
Spoločnosť MAU Trade s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami EU-GDPR. Získavanie, používanie a spracovávanie údajov slúži výlučne na účely dodávania objednaných prospektov, na realizáciu dohodnutých skúšobných jázd, resp. na vyhotovenie ponuky.  Pokiaľ nemáme výslovné povolenie na použitie údajov nad tento rámec, údaje ukladáme, spracovávame a používame iba v takom rozsahu a na tak dlho, ako je to potrebné na splnenie príslušnej požiadavky.

 

PRÍSTUP K ÚDAJOM
V rámci spoločnosti MAU Trade s.r.o.získajú k osobným údajom prístup tí zamestnanci, ktorí ich potrebujú na splnenie príslušných úloh. Aj poskytovatelia služieb záväzne poverení spoločnosťou  MAU Trade s.r.o.(zmluvní spracovatelia údajov) dostanú osobné údaje na tieto účely, ak poskytnú záruku, že prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracovávanie prebiehalo v súlade s EU GDPR a aby bola zaručená ochrana práv dotknutej osoby. Na účely vyhotovenia ponuky, resp. dohodnutia skúšobnej jazdy, odošleme žiadosti príslušným regionálnym zmluvným predajcom spoločnosti ISUZU.

 

UKLADANIE A MAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pokiaľ spoločnosť  MAU Trade s.r.o. nedostala výslovné povolenie na použitie osobných údajov nad tento rámec, spoločnosť MAU Trade s.r.o. bude používať údaje iba do doby potrebnej na splnenie požiadavky na vyhotovenie ponuky alebo poskytnutie prospektov, resp. na realizáciu dohodnutých skúšobných jázd. V prípade potreby využijeme v súlade s Čl. 28 EU-GDPR služby záväzne poverených poskytovateľov služieb (zmluvní spracovatelia údajov). Svoj súhlas môžete kedykoľvek v plnom rozsahu alebo čiastočne zmeniť alebo odvolať s účinnosťou do budúcnosti a môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu a používaniu vašich údajov na reklamné účely, ako aj na účely prieskumu trhu alebo verejnej mienky, pričom všetky námietky treba smerovať na našu spoločnosť MAU Trade s.r.o., tel.: +421 905 171 234, e-mail: info@isuzu-urban.sk, ktorá vystupuje v pozícii zodpovednej osoby.

Ak pominie účel ukladania alebo uplynie lehota ukladania predpísaná autormi európskych smerníc a nariadení alebo iným príslušným zákonodarným orgánom, osobné údaje sa vymažú štandardným spôsobom a v súlade so zákonnými predpismi.

 

PRÁVA TÝKAJÚCE SA OCHRANY ÚDAJOV

Právo na potvrdenie
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej dotknutej osobe právo požadovať od osoby zodpovednej za spracovávanie potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa týkajú danej osoby. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie.

Právo na informovanie
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého si môže od osoby zodpovednej za spracovávanie kedykoľvek vyžiadať bezplatné informácie o uložených údajoch týkajúcich sa danej osoby, ako aj písomnú kópiu takýchto informácií. Autori európskych smerníc a nariadení ďalej priznávajú dotknutej osobe právo na prístup k nasledujúcim informáciám:

•   účely spracovávania,
•   kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú,
•   príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým bol alebo ešte len bude udelený prístup k osobným údajom, predovšetkým v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo v prípade medzinárodných organizácií,
•   pokiaľ je to možné, plánovaná doba uloženia osobných údajov, alebo, pokiaľ toto nie je možné, kritériá na stanovenie tejto doby,
•   existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa danej osoby týkajú, práva na obmedzenie spracovávania zodpovednou osobou a práva na vznesenie námietky voči takémuto spracovávaniu,
•   existencia práva na podanie sťažnosti na dozornom úrade,
•   ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov,
•   existencia automatizovaného mechanizmu rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22, ods. 1 a 4 EU-GDPR, a – prinajmenšom v týchto prípadoch – vierohodné informácie o aplikovanej logike, ako aj o dosahu a zamýšľaných dôsledkoch takéhoto spracovávania pre dotknutú osobu.

Dotknutej osobe ďalej prináleží aj právo na informovanie o tom, či došlo k odoslaniu osobných údajov do tretej krajiny alebo ich poskytnutiu medzinárodnej organizácii. Pokiaľ k tomu došlo, dotknutej osobe prináleží navyše aj právo na informovanie o vhodných zárukách v súvislosti s daným prenosom.

Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na informovanie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie.

Právo na opravu
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého môže požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov týkajúcich sa danej osoby. Dotknutej osobe ďalej prináleží právo požiadať o skompletizovanie neúplných osobných údajov s ohľadom na účely spracovávania, a to aj formou doplňujúceho vyhlásenia.

Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo požiadať zodpovednú osobu o bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa danej osoby týkajú, pokiaľ platí niektorý z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ sa nevyžaduje ich spracovanie.

•   Osobné údaje boli získané alebo iným spôsobom spracované na účely, na ktoré už viac nie sú potrebné.
•   Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, o ktorý sa opieralo spracovávanie podľa čl. 6 ods. 1 písmena a EU-GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmena a GDPR a k dispozícii nie je žiadny iný právny základ pre spracovávanie.
•   Dotknutá osoba vznesie v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR námietku proti spracovávaniu a nie sú k dispozícii žiadne prednostné oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo dotknutá osoba vznesie v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR námietku proti spracovávaniu.
•   Osobné údaje boli spracované protiprávne.
•   Vymazanie osobných údajov sa vyžaduje na splnenie právneho záväzku podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorej podlieha zodpovedná osoba.
•   Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

 

Pokiaľ platí niektorý z predchádzajúcich dôvodov a dotknutá osoba by chcela dať podnet na vymazanie osobných údajov, ktoré sú uložené v systéme spoločnosti MAU Trade s.r.o., kedykoľvek sa môže obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie. Zamestnanec spoločnosti MAU Trade s.r.o. zariadi bezodkladné splnenie žiadosti o vymazanie.

Ak spoločnosť MAU Trade s.r.o. dané osobné údaje zverejnila a ak je naša spoločnosť ako zodpovedná osoba podľa čl. 17 ods. 1 GDPR povinná vykonať vymazanie osobných údajov, spoločnosť MAU Trade s.r.o. po zohľadnení dostupnej technológie a nákladov na implementáciu prijme primerané opatrenia, a to aj technického charakteru, s cieľom informovať ďalšie osoby zodpovedné za spracovávanie údajov, ktoré zaisťujú spracovávanie zverejnených osobných údajov, o tom, že dotknutá osoba požiadala tieto ďalšie osoby zodpovedné za spracovávanie údajov o vymazanie všetkých prepojení na tieto osobné údaje alebo kópií či iných reprodukcií týchto osobných údajov, pokiaľ sa nevyžaduje ich spracovanie. Zamestnanec spoločnosti MAU Trade s.r.o. zariadi v jednotlivých prípadoch potrebné úkony.

Právo na obmedzenie spracovávania
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého môže od zodpovednej osoby požadovať obmedzenie spracovávania, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov.

•   Dotknutá osoba poprie správnosť osobných údajov, a to na dobu, ktorá zodpovednej osobe umožní skontrolovať správnosť daných osobných údajov.
•   Spracovanie je protiprávne, dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiada o obmedzenie používania daných osobných údajov.
•   Zodpovedná osoba už viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, avšak dotknutá osoba ich potrebuje na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.
•   Dotknutá osoba podá námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a ešte nie je zrejmé, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ je splnený niektorý z predchádzajúcich predpokladov a dotknutá osoba by chcela požiadať o obmedzenie osobných údajov, ktoré sú uložené v systéme spoločnosti MAU Trade s.r.o., kedykoľvek sa môže obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie. Zamestnanec spoločnosti  MAU Trade s.r.o. zariadi obmedzenie spracovania.

Právo na prenosnosť údajov
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú danej osoby a ktoré dotknutá osoba poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo poskytnúť tieto údaje inej zodpovednej osobe bez obmedzovania zo strany zodpovednej osoby, ktorej boli dané osobné údaje poskytnuté pôvodne, pokiaľ sa spracovávanie vykonáva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písmena a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmena a GDPR alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmena b GDPR, pokiaľ sa spracovávanie vykonáva pomocou automatizovaného postupu a pokiaľ spracovanie nie je nutné na uskutočnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri vykonávaní verejnej moci, uskutočnením ktorej bola poverená zodpovedná osoba.

Dotknutá osoba má zároveň pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20 ods. 1 GDPR právo požiadať zodpovednú osobu o priame zaslanie osobných údajov inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky realizovateľné a pokiaľ to nebude mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb.

V súvislosti s uplatňovaním práva na prenosnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti MAU Trade s.r.o..

Právo na vznesenie námietky
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého môže kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie podať námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písmeno e alebo f GDPR. Platí to aj pre profilovanie, ktoré sa opiera o tieto ustanovenia.

Spoločnosť MAU Trade s.r.o. v prípade vznesenia námietky nebude tieto údaje ďalej spracovávať s výnimkou prípadov, v ktorých budeme môcť preukázať závažné a nutné dôvody na spracovávanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracovávanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak spoločnosť MAU Trade s.r.o. spracováva osobné údaje na účely poskytovania priamej reklamy, dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov na účely reklamy tohto typu. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba vznesie námietku voči spracovávaniu spoločnosťou MAU Trade s.r.o. na účely priamej reklamy, spoločnosť MAU Trade s.r.o. nebude ďalej spracovávať osobné údaje na tieto účely.

Dotknutá osoba má navyše právo, na základe ktorého môže kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie podať námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov spoločnosťou MAU Trade s.r.o. na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR s výnimkou prípadov, v ktorých sa takéto spracovanie vyžaduje na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

V súvislosti s výkonom práva na vznesenie námietky sa dotknutá osoba môže obrátiť priamo na zamestnanca spoločnosti MAU Trade s.r.o.. V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES má dotknutá osoba ďalej nárok na výkon svojho práva na podanie námietky prostredníctvom automatizovaných postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého nesmie byť rozhodnutie, ktorému sa má daná osoba podrobiť a z ktorého voči nej vyplýva právny účinok, resp. ktoré ju značne ovplyvňuje iným podobným spôsobom, založené výlučne na automatizovanom spracovávaní (vrátane profilovania), pokiaľ dané rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzatvorenie alebo naplnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo (2) je prípustné na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba, a ak tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) ak sa vykonáva s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzatvorenie alebo naplnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo (2) ak sa vykonáva s výslovným súhlasom dotknutej osoby, spoločnosť MAU Trade s.r.o, prijme primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, medzi ktoré patrí minimálne právo na domáhanie sa zásahu zo strany zodpovednej osoby, na prezentovanie vlastného stanoviska a na napadnutie platnosti rozhodnutia.

V súčasnosti sa však nevykonáva žiadne automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania. Ak by sa to niekedy v budúcnosti zmenilo, budeme vás o tom informovať.

 

Právo na odvolanie súhlasu týkajúceho sa ochrany údajov
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie.

Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dozor nad ochranou údajov
Každá dotknutá osoba má právo na podanie sťažnosti na úrade pre dozor nad ochranou údajov (čl. 77 GDPR). Budeme však radi, ak sa dotknutá osoba predtým obráti na nás, aby sme vyjasnili prípadné problémy a pochybnosti.

SÚBORY „COOKIE“
Táto webová lokalita používa súbory „cookie“. Súbory „cookie“ uľahčujú a zefektívňujú používanie webových lokalít koncovými používateľmi. Súbor „cookie“ je malý textový súbor, ktorý slúži na ukladanie informácií. Pri návšteve webovej lokality môže daná webová lokalita umiestniť súbor „cookie“ do počítača návštevníka webovej lokality. Ak používateľ neskôr znova navštívi danú webovú lokalitu, webová lokalita dokáže načítať údaje z uloženého súboru „cookie“ a tak zistiť napríklad to, či už používateľ v minulosti navštívil danú webovú lokalitu a o ktoré časti webovej lokality sa obzvlášť zaujímal.

Zmena nastavení súborov „cookie“
Používateľ môže v nastaveniach webového prehliadača zadefinovať, ako bude webový prehliadač zaobchádzať so súbormi „cookie“ a ktoré súbory „cookie“ prijme alebo odmietne. Presné umiestnenie týchto nastavení závisí od konkrétneho webového prehliadača. Podrobné informácie k tejto téme nájdete v Pomocníkovi konkrétneho webového prehliadača.
Obmedzenie používania súborov „cookie“ môže v niektorých prípadoch viesť k tomu, že sa už nebudú dať využívať všetky funkcie tejto webovej lokality v plnom rozsahu.

Súbory „cookie“ na našej webovej lokalite

Funkčné súbory „cookie“ na zaistenie výkonu webovej lokality

•   Súbory „cookie“ TYPO3 CMS
•   Výkonové súbory „cookie“.
•   Google Analytics (pozrite príslušnú lokalitu)

 

MAPY GOOGLE
Táto webová lokalita používa produkt Mapy Google od spoločnosti Google Inc. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas so zaznamenávaním, spracovávaním a používaním automaticky získaných údajov spoločnosťou Google Inc., jej zástupcami a tretími stranami. Podmienky používania služby Mapy Google nájdete na stránke „Podmienky používania služby Mapy Google“. https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA
Čl. 6 I pís. a VNOÚ slúži nášmu podniku ako právny základ pre postupy spracovávania, pri ktorých žiadame súhlas so spracovávaním na určitý účel. Ak sa spracovanie osobných údajov vyžaduje na splnenie zmluvy, v rámci ktorej figuruje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, ako tomu býva napríklad v prípade postupov spracovávania potrebných na zaistenie dodávky tovaru alebo poskytnutie inej služby či protislužby, spracovávanie sa zakladá na čl. 6 I pís. b VNOÚ. To isté platí pre postupy spracovávania, ktoré sa vyžadujú na vykonávanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok o našich produktoch a službách. Ak náš podnik podlieha právnemu záväzku, v rámci ktorého sa vyžaduje spracovávanie osobných údajov, ako je napríklad plnenie daňových povinností, spracovávanie sa zakladá na čl. 6 I pís. c VNOÚ. V zriedkavých prípadoch by sa mohlo spracovávanie osobných údajov vyžadovať v záujme ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Takáto situácia by mohla nastať napríklad v prípade poranenia návštevníka v našom závode, kedy by sme následne museli poskytnúť jeho meno, jeho vek, údaje o jeho zdravotnej poisťovni či iné životne dôležité informácie lekárovi, nemocnici alebo akejkoľvek inej tretej strane. V takom prípade by sa spracovávanie zakladalo na čl. 6 I pís. d VNOÚ. V poslednom prípade sa postupy spracovávania môžu zakladať na čl. 6 I pís. f VNOÚ. Z tohto právneho základu vychádzajú postupy spracovávania, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnom z predchádzajúcich právnych základov, keď sa vyžaduje spracovanie na ochranu oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej strany a pokiaľ neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby. Takéto postupy spracovávania sú nám dovolené predovšetkým z toho dôvodu, že ich európsky zákonodarca spomenul zvlášť. Ten bol toho názoru, že by sa oprávnený záujem mal dať uznať, keď je dotknutá osoba v postavení zákazníka voči zodpovednej osobe (bod preambuly 47, veta 2 VNOÚ).

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY NA SPRACOVÁVANÍ, KTORÉ SLEDUJE ZODPOVEDNÁ OSOBA ALEBO TRETIA STRANA
Ak sa spracovávanie osobných údajov zakladá na článku 6 I pís. f VNOÚ, za náš oprávnený záujem sa považuje vykonávanie našej obchodnej činnosti v prospech všetkých našich zamestnancov a podielnikov.

 

DOBA, NA KTORÚ SA UKLADAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE
Kritériom pre dobu ukladania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje vymažú štandardným spôsobom, pokiaľ tento postup nie je upravený inak a pokiaľ už nie sú potrebné na splnenie zmluvy alebo na začatie jednania o uzatvorení zmluvy.

 

ZÁKONNÉ ALEBO ZMLUVNÉ PREDPISY TÝKAJÚCE SA PRÍPRAVY OSOBNÝCH ÚDAJOV, NEVYHNUTNOSŤ Z HĽADISKA UZATVORENIA ZMLUVY, POVINNOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE, MOŽNÉ NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA
Informujeme vás, že poskytovanie osobných údajov je sčasti predpísané zákonom (napr. daňové predpisy), alebo môže vyplývať zo zmluvných nariadení (napr. údaje o zmluvnom partnerovi). Z času na čas môže nastať situácia, kedy je z hľadiska uzatvorenia zmluvy nevyhnutné, aby nám dotknutá osoba dala k dispozícii osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou náš podnik uzatvára zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znemožnilo uzatvorenie zmluvy s dotknutou osobou. Skôr než nám dotknutá osoba poskytne osobné údaje, musí sa obrátiť na niektorého z našich zamestnancov. Náš zamestnanec informuje dotknutú osobu o tom, či je poskytovanie osobných údajov v danom prípade predpísané zákonom alebo zmluvne, resp. či je nevyhnutné z hľadiska uzatvorenia zmluvy, či existuje povinnosť poskytnutia osobných údajov, a aké následky by malo neposkytnutie osobných údajov.